DIMITRIJEVIĆ: U PRIPREMI NOVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA PIROTA

Lokalni par­la­ment u Piro­tu trenut­no ima let­nju pauzu. U pripre­mi je skup{tinsko zasedan­je za sep­tem­bar na kome }e izme|u osta­log biti raspisani izbori za savete mes­nih zajed­ni­ca.