ZZJZ: DANAS BEZ NOVOPOTVRĐENIH SLUČAJEVA

Danas nije potvr|en nijedan lab­o­ra­tori­js­ki slu~aj obol­e­van­ja od korona virusa na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga. Od 3.jula do danas je reg­istrovano 89 poz­i­tivnih oso­ba. Na anal­izu je posla­to 8 uzo­ra­ka u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­je­na su 63 pre­gle­da od kojih 24 prva i 39 kon­tro­la. U Op{toj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih. Poz­i­tivni sa te{kom klini~kom slikom hos­pi­tal­izu­ju se u Kovid bol­ni­ci u Kru{evcu. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Hit­no tre­ba ubrza­ti vakcinaciju,poru~uju iz Zavo­da. Zavod ima dovoljne koli~ine Fajz­er i Sino­farm vakcina. 

Reg­istrovana jo{ 564 novoobolela od virusa korona 

Raste broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Srbi­ji. Potvr|ena su 564 poz­i­tivna u posled­n­ja 24 sata od 10.521 testi­ranog. Pre­minula je jed­na osoba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju su 609 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 12 pacijenata.