ZAMENA JAVNE RASVETE PO PLANU

Tre}i pro­jekat javno-pri­vatnog part­ner­st­va koji Pirot real­izu­je je usmeren na javnu rasve­tu. U toku je zame­na star­ih i ugrad­n­ja i pode{avanje novih svetilj­ki u gradu, ugra|uju se para­metri sistema.