TEHNIČKI PREGLEDI PO NOVIM PRAVILIMA

Od pre mesec dana u Srbi­ji se tehni~ki pre­gle­di vozi­la real­izu­ju po novim prav­il­i­ma. Na dru{tvenim mre‘ama posled­njih nedel­ja koris­ni­ci navode razli~ite razloge zbog kojih ~etvoroto~ka{i nisu pro{li tehni~ki pre­gled. Cena ovog pre­gle­da vozi­la u Piro­tu je oko 6.000 dinara, u Ni{u je cena ne{to vi{a, u Beogradu izme|u 7 i 8.000.