PRVA PISANA ISTORIJA PIROTSKOG KAČKAVALJA

Pirot je u Srbi­ji, ali i {irom sve­ta, pre­poz­natljiv po tradi­cional­nom ka~kavalju. Istori­ja bren­da duga je vekovi­ma. Sve to sada je i me}u kori­ca­ma novog izdan­ja Istori­jskog arhi­va u Piro­tu. Autor je istori~ar Davor Lazare­vi}, ina~e nekada{nji u~enik Mlekarske {kole.