MNOGO SPORTSKIH DOGAĐAJA ZA VIKEND

Predstoje}eg viken­da, o~ekuju nas bro­jni sport­s­ki doga|aji. Od tren­ing utak­mice fud­balera Radni~kog, prve utak­mice za Kup gra­da, do spus­ta guma­ma, prozivke igra~ica @RK i po~etka priprema @FK Jedinstvo.