PREVENTIVNI PREGLEDI U OPŠTOJ BOLNICI NAREDNA DVA VIKENDA

Svi gra|ani koji nema­ju zdravstvenu knji‘icu ili zdravstveno osiguranje,kao i svi zdravi lju­di koji dugo nisu bili kod lekara mo}i }e nared­na dva viken­da u Op{toj bol­ni­ci da pro­vere svo­je zdravl­je. Re~ je o akci­ji nadle‘nog ministarstva.