PREDSTAVA USPAVANA LEPOTICA I MASKIRANI PRINC

Nas­tavl­ja se pro­gram Pirot­skog leta namen­jen deci. U parku pod­no tvr|ave sino} su ~lanovi Kofer teatra iz Beogra­da odi­grali pred­stavu  Uspa­vana lep­ot­i­ca i maski­rani princ.