JOŠ 7 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU

Virus korona potvr|en je kod jo{ 5 oso­ba iz Piro­ta, 1 iz Dim­itro­vgra­da i 1 iz Babu{nice.

Na PCR anal­izu posla­to je 7 uzo­ra­ka iz okruga. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih od kovi­da. U pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti ju~e je obavl­jeno 76 pregleda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja se pro­cen­ju­je kao povolj­na sa tene­den­ci­jom prelas­ka u nesigurnu. 

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot apelu­ju da hit­no tre­ba ubrza­ti vakci­naci­ju. Ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.