REGISTROVANE DVE POZITIVNE OSOBE IZ PIROTA

Dve poz­i­tivne novoobolele osobe od korona virusa iz Piro­ta reg­istrovane su danas, saop{tio je Zavod za javno zdravl­je Pirot. Ju~e je u kovid ambu­lan­ti u Piro­tu obavl­jeno 69 pre­gle­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta obolelih od korone. U kovid bol­ni­ci u Kru{evcu hos­pi­tal­i­zo­van je jedan bolesnik sa podru~ja Okru­ga. Iz Zavo­da pozi­va­ju gra|ane da se vaksini{u. Vakci­na Fajz­er i Sino­farm ima dovoljno, saop{tavaju iz Zavoda.

Potvr|eno 487 novih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona

Raste broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa u Srbi­ji. Danas je reg­istrovano 487 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona od 10.710 testi­ranih. Pre­minule su dve osobe. Na bolni~kom le~enju je 521 paci­jent. Na repi­ra­tori­ma 7 paci­je­na­ta.