PRIJEM ZA BASKETAŠE PIROTA KOD GRADONAČELNIKA

Pirot je ove godine dobio i Bas­ket klub. U timu Piro­ta su iskus­ni sportisti. Pod imenom gra­da tri­jum­fo­vali su na neko­liko takmi~enja. Posled­nji je bio turnir u Prn­ja­voru gde su osvo­jili tit­u­lu bez ijednog poraza. Za njih je danas orga­ni­zo­van pri­jem kod gradona~elnika Piro­ta.