MAGIČNI ŠOU IGORA TRIFUNOVA U PARKU NA KALEU

Razli~ii su pro­gra­mi ovogodi{njeg Pirot­skog kul­turnog leta. Za mali{ane su orga­ni­zo­vane radion­ice, de~ije pred­stve, ali imagi~ni {ou koji je sino} odr‘an u parku na Kaleu.