U TOKU IZRADA NOVOG PROGRAMA ODRŽAVANJA VODOTOKOVA U PIROTU

Pro{log mese­ca zavr{en je posao na odr‘avanju kanala i vodotoko­va kako bi se kriti~na mes­ta adek­vat­no pripremi­la za peri­od ki{a i zimu. U toku je izra­da novog plana odr‘avanja z nared­nu godinu.