MEĐUNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL U PIROTU 7. I 8. AVGUSTA

Dom kul­ture Pirot orga­nizu­je Kul­turno leto. Najvl­jeni su bro­jni doga|aji, a lju­bitelji folk­lo­ra, posle jedne godine pauze zbog epi­demi­je korona virusa, pono­vo }e u Piro­tu mo}i da vide tradi­cionalne igre.