JOŠ 4 OSOBE IZ PIROTA POZITIVNE NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 4 osobe iz Piro­ta. Na PCR anal­izu pola­to je 9 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta sum­n­jivih ni obolelih od kovi­da. Oboleli sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u kovid bol­nicu u Kru{evcu.

U pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti ju~e je obavl­jeno 85 pre­gle­da: 40 prvih i 45 kontrolnih. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesigurnu. 

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot navode da hit­no tre­ba ubrza­ti vakci­naci­ju. Ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakcina. 

U Srbi­ji još{ 424 novozara”ena graž|anina, 5 oso­ba preminulo

U Srbi­ji su na Kovid19 poz­i­tiv­na jo{ 424 gra|anina. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 5 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 488 obolelih od kojih je 9 na res­pi­ra­toru.