ZZJZ: JOŠ 5 NOVOPOTVRĐENIH SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD KORONA VIRUSA U OKRUGU

Virus korona potvr|en je kod jo{ 5 oso­ba iz Okru­ga ‚tri iz Piro­ta i dve iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR testi­ran­je posla­to je 14 uzo­ra­ka bri­se­va. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta sum­n­jivih na kovid ili poz­i­tivnih na virus. Oboleli sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu u Kru{evcu. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 36 pregleda,22 prva i 14 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu ocen­ju­je se kao povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju. Od po~etka masovne imu­nizaci­je u okrugu su vakcin­isane 34.172 oso­ba od kojih je 32. 778 oso­ba prim­i­lo obe doze vakcine. Gra|anima su dos­tup­ne dve vakcine proizvo|a~a Fajz­er Bion­tek i Sinofarm. 

Reg­istrovano 386 poz­i­tivnih na COVID 19 

Od 9.275 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata 386 osobe je poz­i­tivnih na korona virus. Pre­minule su ~etiri osobe. Na bolni~kom le~enju su 452 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 8 pacijenata.