ZAVRŠEN FESTIVAL MLADIH “LUFES 2021” U BABUŠNICI

U Babu{nici je min­u­log viken­da odr‘an Fes­ti­val mladih ‘’Lufes 2021’’. I ove godine fes­ti­val je oku­pio neko­liko hil­ja­da posetilaca.