SPASAVANJE MLADUNCA SUROG ORLA

Zaljubljeni­ci u priro­du koji su tokom viken­da u‘ivali u ~ari­ma kan­jona Jerme u ataru sela Vlasi ju~e su prona{li mladun­ca sur­log orla na putu. Stupili su u kon­takt sa pred­stavnici­ma [umskog gazin­st­va i nadle‘nom inspekci­jom ‚koji su preuzeli dalju brigu o ptici.