MIHAJLOVIĆ: NAREDNE GODINE OKO 150 MILIONA EVRA ZA ENERGETSKI EFIKASNIJA DOMAĆINSTAV

Nared­ni poziv za unapre|enje ener­getske efikas­nos­ti bi}e kra­jem godine. Naredne godine samo za doma}instva bi}e izd­vo­jeno oko 150 mil­iona evra, ka‘e min­iostar­ka ener­getike Zorana Miha­jlovi}. Mere za doma}instva samo su deo pro­gra­ma za napredak Srbi­je u ovoj oblasti. Nacional­ni cilj je, ka‘e min­istar­ka, sman­jen­je potro{nje energi­je za 40 posto.