MARIJA ĆIRIĆ PROFESORKA ENGLESKOG JEZIKA NA USAVRŠAVANJU U SEVILJI

Pro­fe­sor­ka engleskog jezi­ka u Sred­njoj stru~noj {koli i pirot­skoj Gim­naz­i­ji, Mar­i­ja ]iri}, jed­na je od 3 pro­fe­so­ra iz Srbi­je koji su poha|ali let­nju {kolu u Sevilji. ]iri}eva svo­je utiske iz [pani­je prenosi gledaoci­ma Tele­viz­ije Pirot.