KONKURS ZA GRAĐANE ZA ENERGETSKI EFIKASNIJA DOMAĆINSTVA SREDINOM AVGUSTA

U Piro­tusu do sada sani­rane fasade 4 stam­bene zgrade s cil­jem unapre|enja ener­getske efikas­nos­ti. Od ove godine, mere u ovoj oblasti i za indi­vid­u­al­na doma}instva. Posle 10. avgus­ta sle­di konkurs za gra|ane koji }e u sarad­nji sa privred­nici­ma imati mogu}nost da real­izu­ju ove mere u svo­jim doma}instvima, ka‘e grad­s­ki ener­get­s­ki menad‘er Bojan Ivkovi}.