I OVE GODINE NOVOMALCI OBELEŽILI PRAZNIK SVETOG ILIJE

Srp­s­ka pravoslav­na crk­va i ver­ni­ci danas proslavl­ja­ju Sve­tog Ili­ju Gro­movni­ka. U Piro­tu se tradi­cional­no praznik obele‘ava u naselju Nova Mala. I ove godine oku­pio se veli­ki broj Novo­ma­la­ca. Na istori­ju obele‘avanja prazni­ka podse}a izlo‘ba fotografi­ja koja je postavl­je­na nado­mak krs­ta u ovom naselju.