U SRBIJI USKORO NOVE MERE PODSTICAJA RAĐANJA

Do po~etka sep­tem­bra o~ekuje se da Srbi­ja usvo­ji nove mere za pod­sti­caj ra|anja. Te mere bi}e u tri seg­men­ta, najavio je predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}.