PIROĆANCI DO SADA RECIKLIRALI POLA MILIONA PLASTIČNIH FLAŠA

Piro}anci su do sada kroz akci­ju ”Recik­li­ra­j­mo za Pirot” odlo‘ili oko pola mil­iona plasti~nih fla{a. Ovu akci­ju real­izu­je Region­al­na deponi­ja Pirot u sarad­nji sa Recikla‘nim cen­trom Amala 1, uz podr{ku Gra­da Pirota.