MLEKARSKU ŠKOLU UPISALO 25 UČENIKA

Mlekarsku {kolu sa Domom u~enika ”Dr Obren Peji}” u Piro­tu, posle prvog i dru­gog upisnog roka, upisa­lo je 25 u~enika.Smanjen je i broj upisanih u Dom u~enika.