JOŠ 2 OSOBE IZ PIROTA POZITIVNE NA COVID ‑19

Virus korona potvr|en je kod jo{ 2 osobe, jedne iz Piro­ta i jedne iz Babu{nice. U Zavo­du za javno zdravl­je Pirot ura|eno je 58 anti­genih testo­va i jedan uzo­rak bio je poz­i­ti­van. Na PCR testi­ran­je posla­to je 7 uzo­ra­ka bri­se­va. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta sum­n­jivih na kovid ili poz­i­tivnih na virus. Oboleli sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu u Kru{evcu. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu ocen­ju­je se kao povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju. Od po~etka masovne imu­nizaci­je u okrugu je vakcin­isano 34.111 oso­ba od kojih je 32.749 prim­i­lo obe doze vakcine. Gra|anima su dos­tup­ne dve vakcine proizvo|a~a Fajz­er Bion­tek i Sinofarm. 

Reg­istrovane 353 osobe poz­i­tivne na koron virus u Srbiji 

Od 10. 088 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata 353 osobe su poz­i­tivne na korona virus. Pre­minule su dve osobe. Na bolni~kom le~enju je 388 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 11 paci­je­na­ta.