IZRADA DOKUMENTACIJE OSNOVA ZA BUDUĆE PROJEKTE

Izra­da plano­va i pro­jek­tne doku­mentaci­je osnov je za real­izaci­ju svakog pro­jek­ta. Ovaj posao radi se u JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta za potrebe lokalne smaouprave, ali i drugih koris­ni­ka.