VODA U BELOJ PALANCI I DALJE NEISPRAVNA ZA PIĆE

Voda iz grad­skog vodovo­da u Beloj Palan­ci I dal­je je neis­prav­na za pi}e, saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je. Zami}enje nasta­lo posle obil­nih padavina u ovoj op{tini, u kojoj je na snazi vanred­na situaci­ja i dal­je je prisut­no, ka‘e za TV Pirot dr Milo{ Jovanovi}, speci­jal­ista higi­jene ZZJZ. Zavod tokom leta kontroli{e i kvalitet voda za oli­van­je i rekreaci­ju.