URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA OBUKE ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

U fil­i­jali Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje danas je orga­ni­zo­vana podela ser­ti­fika­ta polaznici­ma obuke za vo|enje poslovnih knjiga.