RADNIČKI PORAŽEN OD TIMOKA U TRENING UTAKMICI

Fud­ba­leri Radni~kog su u tre}oj tren­ing utkam­i­ci pora‘eni su od Tim­o­ka sa 0:1. Ipak, tren­er Belih, Marko Vido­je­vi} isti~e da su vidljivi rezul­tati svakod­nevnih treninga i da }e Radni~ki sprem­no do~ekati po~etak prven­st­va.