ANĐELA STANIMIROVIĆ PREDSTAVLJA BABUŠNICU NA TAKMIČENJU ”SRBIJA U RITMU EVROPE”

Muzi~ko takmi~enje ”Srbi­ja u rit­mu Evrope” ove godine bi}e odr‘ano u plani­ra­nom for­matu. Op{tina Babu{nica ima svog pred­stavni­ka na ovom presti‘nom takmi~enju — petnaestogodi{nju An|elu Satnimirovi}.