U OKRUGU JOŠ 2 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA

Virus korona danas je potvr|en kod 2 osobe iz Pirota.Od 3.jula zaklju~no sa 28.julom u okrugu su 64 lica potvr|ena na korona virus. Na PCR anal­izu posla­to je 16 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih ni sum­n­jivih na kovid ni obolelih od ove infek­ci­je. Paci­jen­ti iz okru­ga sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu u Kru{evcu. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je trenut­no povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u Piro­tu je obuh­vat vakci­naci­jom pre{ao 50 procenata,ali je to nedo­voljno za stvaran­je kole­tivnog imu­nite­ta. Za kolek­tivni imu­nitet potreb­no je vakcin­isati 70% stanovni{tva. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju. Najni‘i pro­ce­nat vakcin­isanih je u Babu{nici 38,4%. Vakci­nal­ni punk­tovi rade u svim op{tinama Okru­ga. Ima, navode u Zavo­du , dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

JoŠ{ 332 osobe poz­i­tivne na COVID 19 u Srbi­ji

Od 9.709 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata, poz­i­tivne na korona virus u Srbi­ji su 332 oso­ba. Dobra vest je da danas nije pre­minu­la nijed­na oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 357 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 11 pacijenata.