SVILAROV: PARKING SE GRADI U SKLADU SA PROJEKTOM, RADOVI I U SELIMA

U jeku je gra|evinska sezona. Ma{ine su u gradu, ali i na neko­liko lokaci­ja u seli­ma. Radi se i redovno odr‘avanje nekat­e­gorisanih pute­va, ali ima i rado­va po urgent­nim zahte­vi­ma zbog nedavnih nepogo­da. Nas­tavl­ja se i izgrad­n­ja parkinga u samom cen­tru gra­da.