POKRET ORSP UKAZUJE NA POSTOJANJE VELIKE DIVLJE DEPONIJE U STAROM KORITU NIŠAVE

Pored prob­le­ma ispu{tanja vode iz aku­mu­lacije Zavoj u Ni{avu, na koji ukazu­ju posled­njih mese­ci, aktivisti Pokre­ta “„Odbran­i­mo reke Stare pla­nine„ ukaza­li su na jo{ jedan ekolo{ki prob­lem i tra‘e od nadle‘nih insti­tu­ci­ja da ga u {to kra}em roku re{e. Zahtev za evi­den­ti­ran­je velike divl­je deponi­je u nekada{njem koritu Ni{ave uzvod­no od Keja uputili su na sedam adresa,a odgov­or su u pisanoj for­mi dobili jedi­no iz gradske ekolo{ke inspekci­je.