KRUG BALETA ZA OMLADINU PIROTA

Tokom let­njih mese­ci u Balet­skom studi­ju For­tu­na odr‘ava se pro­jekat Krug. Namen­jen je omla­di­ni Piro­ta. Pro­gram obuh­va­ta ~asove razli~itih vrs­ta bale­ta.