INTENZIVNE PRIPREME ZA DANE BANICE

Ovogodi{nji, jubi­larni 15. Dani ban­ice, bi}e odr‘ani od 13. do 15. avgus­ta. Ograni~en je broj takmi~ara, ali su kat­e­gori­je nad­metan­ja za najbolju ban­icu ostale iste. U Beloj Palan­ci se inten­zivno priprema­ju za predstoje}u man­i­festaci­ju. Sve~ano otvaran­je je 13. avgus­ta.