ZA VIKEND FESTIVAL MLADIH LUFES 2021. U BABUŠNICI

Op{tina Babu{nica i ove godine orga­nizu­je Fes­ti­val mladih. Za pose­ti­oce je pripreml­jen bogat kuturno umetni~ki i zabavni pro­gram.