U OKRUGU JOŠ 2 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA

Virus korona danas je potvr|en kod 1 osobe iz Piro­ta i 1 iz Dim­itro­vr­ga­da. Kod jedne od dve poz­i­tivne osobe virus je potvr|en anti­gen­im testi­ran­jem. Ukup­no su ura|ena 32 ovak­va tes­ta. Na PCR anal­izu posla­to je 16 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih ni sum­n­jivih na kovid ni obolelih od ove infek­ci­je. Paci­jen­ti iz okru­ga sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu u Kru{evcu. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je trenut­no povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju. Ima, navode, dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

Jo{ 290 poz­i­tivnih na COVID ‑19 u Srbi­ji

Od 10.446 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata, poz­i­tivnih na korona virus u Srbi­ji je 290 oso­ba. Pre­minule su 3 osobe. Na bol­ni~kom le~enju je 341 paci­jent, na res­pi­ra­tori­ma 11 paci­je­na­ta.