RUŽIĆ: KRIZNI ŠTAB ODLUČUJE O MODELU NASTAVE OD 1. SEPTEMBRA

Ho}e li 1. sep­tem­bra zvoni­ti {kol­sko zvono ili zvuk aplikaci­ja koje se koriste za onla­jn nas­tavu — jo{ uvek se ne zna. Odluku o mod­elu nas­tave done}e Republi~ki krizni {tab, na osnovu epidemiolo{ke situaci­je. O~ekuje se da ta odlu­ka bude done­ta tokom avgus­ta.