PEŠAČENJE DO NAJLEPŠIH LOKACIJA NA STAROJ PLANINI

Idu}eg viken­da Skija{ki klub Mid‘or orga­nizu­je pe{a~enje na Staroj plani­ni. O~ekuje se veli­ki broj u~esnika koji }e posle zahtevnih staza, biti sme{teni u Sport­sko rekreativnom cen­tru Dojk­in­ci, ali i u seoskim doma}nistvima.