NOVE SVETILJKE NA ULICAMA, STARE NA RECIKLAŽU

U toku je zame­na javne rasvete na ter­i­tori­ji Piro­ta. Ovo je tre}i pro­jekat javno-pri­vatnog part­ner­st­va koji real­izu­je grad. U pro­jekat su uklju~ena I neka jav­na preduze}a.