NA LISTI ČEKANJA U PU ČIKA JOVA ZMAJ 172 DETETA

Na listi ~ekan­ja u PU  ^ika Jova Zmaj  je oko 170-oro dece. Po~etak radne godine pokaza}e i da li }e se lista sman­ji­ti. To zav­isi i od adaptaci­je dece koja poha|aju vrti}, ali i epidemiolo{ke situaci­je, ka‘e direk­tor­ka ove pred{kolske ustanove Oliv­era Vukovo­jac.