KOMUNIKACIJA GRADSKE UPRAVE I JAVNIH PREDUZEĆA NA DNEVNOM NIVOU

Pirot­s­ka jav­na preduze}a posled­njih dese­tak god­i­na bele‘e poz­i­tivno poslo­van­je. Ipak, cilj pre sve­ga nije dobit, ve} re{avanje infra­struk­turnih i prob­le­ma gra|ana, ka‘e gradona~elnik Vladan Vasi}. Sa direk­tori­ma preduze}a sas­ta­je se jed­nom nedeljno. Pre­ma dana{njim izve{tajima — vodosnab­de­van­je u gradu i seli­ma je ured­no, infra­struk­turni radovi se odvi­ja­ju i na terenu, ali i u poje­din­im preduze}ima.