USPEH FRULAŠA DUŠANA ANTIĆA U PRISLONICI

Du{an Anti}, fru­la{ i ~lan NAr­o­dnog orkestra Doma kul­ture osvo­jio je dve nagrade na najve}em saboru frula{a u Srbi­ji koji je odr‘an u Pris­loni­ci.