U OKRUGU JOŠ 5 POZITIVNIH NA KOVID19

Virus korona danas je potvr|en kod 2 osobe iz Piro­ta i 3 iz Dim­itro­vgra­da. Od pet poz­i­tivnih virus je kod dve osobe reg­istrovan anti­gen­tim testi­ran­jem. Ura|ena su ukup­no 42 ovak­va tes­ta, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na PCR anal­izu danas je posla­to 9 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti tokom viken­da je obavl­jen 61 pre­gled. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih. Poz­i­tivni na virus korona sa te{kom klini~kom slikom upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu Kru{evcu, navode iz Zavo­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da nagla{ava­ju da hit­no tre­ba ubrza­ti vakci­naci­ju kako biu predstoje}i epi­demi­js­ki talas bio sa {to man­je obolelih. Apelu­ju: vakcini{ite se {to pre! Navode da ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

 

U Srbi­ji 241 novooboleli, 1 oso­ba preminula

U Srbi­ji je Kovid19 danas potvr|en kod 241 osobe. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je 1 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 338 obolelih od kojih je 11 na res­pi­ra­tori­ma.