ŠTA PODRAZUMEVAJU IZMENE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM?

Izme­na­ma i dop­una­ma Zakona o finan­si­jskoj podr{ci porod­i­ci sa decom koje su stupile na snagu 1. jula, majke koje su pri­me­na­ma zakona od 2018. godine bile o{te}ene mogu da tra‘e isplatu nadok­nade koja im je bila uman­je­na tokom porodiljskog odsust­va. Iz Udru‘enja Mame su zakon ka‘u da su zado­voljni novom verz­i­jom zakona, ali da on i dal­je ima nedostatke i da }e se zala­gati da se unapre­di kako bi majke mogle da ima­ju adek­vat­ni­ju finan­si­jsku podr{ku.