KONCERTI NA TVRĐAVI

Neg­a­tiv, Ni~im iza­z­van, Artan Lili samo su neki od ben­do­va u ~ijem nas­tupu je u prethod­na tri dana mogla da u‘iva pub­li­ka u Piro­tu. Ovaj muzi~ki fes­ti­val koji je bio i dobra pri­li­ka za afir­ma­ci­ju mladih ben­do­va iz Piro­ta i okru‘enja orga­ni­zo­van je u okviru Pirot­skog leta.