DANI SELA VLASI

Min­u­log viken­da, odr‘ani su Dani sela Vlasi. Ovo selo, nalazi se u Speci­jal­nom rez­er­vatu prirode Jer­ma. Dru‘enju su pris­ustvo­vali neki od me{tana, potom­ci Vla{ana i gosti iz svih kra­je­va Srbi­je, ali i sve­ta.