ZZJZ: REGISTROVANE 4 KOVID POZITIVNE OSOBE U OKRUGU

Na covid-19 poz­i­tivne su jo{ 4 osobe iz okru­ga — 2 iz Piro­ta, jed­na iz Dmitro­vgra­da i jed­na iz Babu{nice, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR testi­ran­je danas je posla­to 13 bri­se­va u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­van je jedan paci­jent iz Dim­itro­vgra­da. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 33 pre­gle­da, polov­ina prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu pro­cen­ju­je se kao povol­ja sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu, ka‘u u Zavo­du. Stru~njaci ka‘u da zato vakci­naci­ja tre­ba da se ubrza, kako bi tokom predstoje}eg epi­demi­jskog talasa bilo {to man­je obolelih. Do sada su u okrugu vakcin­isane 33.833 osobe, dok je 32.580 gra|ana prim­i­lo obe doze. U pirot­skom Zavo­du ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakcina. 

 

Korona virus potvrđen kod 202 osobe u Srbi­ji, još tro­je preminulih 

 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minule su tri osobe u Srb­jii u posled­n­ja 24 sata, a reg­istrovane su 202 poz­i­tivne osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji su testi­rane 8.853 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 10 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 323 osobe.