ZBIRKA POKLONA, ZBIRKA BEZ KRAJA

U Istori­jskom ahrivu u Piro­tu ~uva­ju se doku­men­ti zna~ajni za pro{lost gra­da. Ove godine po~elo je form­ri­an­je Zbirke poklona.